ประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักออกแบบ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รู้จักแบรนด์ Playmobil และทราบถึงข้อมูล ความรู้ และประโยชน์ของของเล่นฟิกเกอร์ Playmobil
 3. เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับคัดเลือก มาใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ Playmobil และร้าน Playstore Thailand ในช่องทางต่าง ๆ
 4. เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้รับคัดเลือกมา Inspire การออกแบบและผลิตฟิกเกอร์ Playmobil

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

ผู้เข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดระดับการศึกษา อายุ เพศ และ สัญชาติ


กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องกดไลค์และแชร์โพสต์ประกวด
 2. ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ – นามสกุล อายุ ที่อยู่/สถานศึกษา/สถานที่ทํางาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ลงบนผลงาน ตั้งชื่อและแสดงแนวคิดหรือความหมายของผลงาน
 3. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น วาดรูป เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ pdf ส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิทัล ขนาด A4 นามสกุล .jpg หรือ.png หรือ .pdf ความละเอียดต้องไม่ต่ำกว่า 300 dpi
 4. มาสคอตต้องมีลักษณะเหมือนฟิกเกอร์ Playmobil และมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผู้ร่วมการประกวดทุกคนสามารถขอรับตัวอย่างฟิกเกอร์ Playmobil ฟรี 2 ตัวมูลค่า 500 บาท ได้ทาง Google Form ในเพจ Playstore Thailand โดยมีค่าใช้จ่ายค่าจัดส่ง 30 บาท

 

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกงานที่เข้ารอบ และโพสต์ขึ้นเฟสบุ๊ค Playstore Thailand เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบเข้ามาร่วมโหวตโดยการกดไลค์และกดแชร์ ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ได้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดจะได้รับรางวัล Popular Vote (กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้รางวัลซ้ำ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาผู้ที่ได้ยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดในอันดับถัดไป)
 2. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจากทางบริษัทฯ ทุกประเภท จะต้องจัดส่งไฟล์ต้นฉบับจากโปรแกรมที่ใช้ออกแบบให้บริษัทฯ ไฟล์นามสกุล .psd หรือ .ai  เป็นต้น
 3. การออกแบบ 1 ชิ้น จะต้องมีผลงานให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 4. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น
 5. การออกแบบสร้างสรรค์ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนําภาพใดภาพหนึ่งมาทําซ้ํา ดัดแปลง และผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่เป็นที่รู้จัก หรือเคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบ การสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้น ละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 6. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากคณะกรรมการ จะคัดเลือกเหลือ 1 ผลงาน และนําผลงานดังกล่าวเป็นต้นแบบเพื่อ สร้างเป็นฟิกเกอร์จริงขนาด 7.5 ซม.
 7. ลิขสิทธิ์ในตัวมาสคอตที่ส่งเข้าประกวดสิทธิ์ถือเป็นของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทสามารถปรับรูปแบบเพื่อ สอดคล้องกับความต้องการภายหลังได้ ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจากทางบริษัทฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โซลิด เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม

 

เกณฑ์การตัดสิน

 1. แนวความคิดในการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์
 2. ความสวยงาม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ รูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
 3. ผลงานต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อเป็นฟิกเกอร์ของ Playmobil ขนาด 7.5 ซม ได้จริง
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


 กำหนดระยะเวลา

   

  1. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2565
  2. เปิดโหวตผลงาน Popular Vote วันที่ 20-31 สิงหาคม 2565
  3. ประกาศผลงานชนะเลิศ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 ผ่านทาง Facebook page Playstore Thailand


  ช่องทางการส่งผลงาน

  ส่งผลงานทางอีเมล โดยแนบภาพมาสคอตเป็นไฟล์ หรือนามสกุล .jpg, .png หรือ .pdf โดยตั้งชื่อไฟล์ และระบุหัวอีเมลว่า ประกวดออกแบบมาสคอต Playstore Thailand 2022 ส่งมาที่อีเมล pmplaystorethailand@gmail.com

   

  รางวัลการประกวด

  รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท Gift voucher มูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และฟิกเกอร์ mascot จาก Playmobil ที่ inspire จากผลงานการออกแบบของผู้ชนะ

   รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท Gift voucher มูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

   รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล Gift Voucher มูลค่า 2,500 บาท รวม 10,000 บาท

   รวมเงินรางวัล 40,000 บาท

   

  หมายเหตุ

  ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้รับ